Week 6 Picks   Return to View Picks Page     Games: 14                                           Formatting Calculations
  Player   G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 MNF                               TOTAL Tbreak   G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12
  Home Team   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS TB OAK SEA NE NYJ ATL SD 0                                    
  Away Team   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               14    
Player Number ACTUAL RESULTS   HOU GB NO MIN JAX PIT KC CAR OAK AZ NE BUF ATL DEN 57                               0 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Abbate, Joe   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
2 Amey, Geoff   CIN GB NO BAL JAX PIT WAS TB PHI AZ NE NYJ ATL DEN 54                               8 3   0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
3 Arcoraci, David   CIN GB NO BAL STL PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ CHI SD 44                               5 13   0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
4 Arcoraci, Kevin   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL SD 50                               8 7   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
5 Auzar, Adzim   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
6 Averill, Eric   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
7 Bodensteiner, Johann   CIN GB NO BAL JAX PIT KC CAR PHI AZ NE NYJ ATL DEN 45                               10 12   0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
8 Boorman, Brian   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ CHI SD 42                               7 15   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
9 Boss, Tim   CIN GB NO MIN JAX PIT KC CAR PHI SEA NE NYJ ATL DEN 41                               10 16   0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
# Brasse, Scott   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL DEN 32                               9 25   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Brinsmaid, Kevin   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL DEN 37                               9 20   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Burlone, David   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ CHI DEN 24                               8 33   0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Bush, KC   CIN GB NYG MIN JAX PIT KC CAR PHI AZ NE NYJ ATL SD 47                               9 10   0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
# Caballero, Justin   CIN GB NYG BAL JAX PIT WAS TB PHI SEA NE NYJ ATL SD 44                               5 13   0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
# Campbell, Eric   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL DEN 43                               10 14   0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Chadbourne, Mark   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
# Checho, Steve   CIN GB NYG MIN JAX PIT KC CAR PHI AZ NE NYJ ATL SD 34                               9 23   0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
# Cianfrocco, Nick   HOU GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL SD 30                               9 27   1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Cyr, Patty   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS TB PHI SEA NE NYJ CHI DEN 41                               6 16   0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
# Darrow, Dennis   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL SD 63                               8 6   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# DeLeon, John   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
# DeLorenzo, Michael   CIN GB NYG BAL STL PIT KC CAR PHI SEA NE BUF ATL SD 42                               7 15   0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
# Denecke, Pete   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ CHI DEN 45                               8 12   0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Denslow, Dave   CIN GB NO MIN JAX PIT KC CAR PHI SEA NE NYJ ATL SD 48                               9 9   0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
# DiBernardo, Anthony   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL DEN 34                               8 23   0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# DiBernardo, John   HOU GB NO MIN JAX PIT KC CAR PHI AZ NE NYJ CHI DEN 49                               11 8   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
# DiBernardo, Peter   CIN GB NO MIN JAX PIT KC CAR PHI AZ NE NYJ ATL DEN 52                               11 5   0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
# Dobson, Aaron   CIN GB NYG MIN JAX PIT KC CAR PHI AZ NE NYJ ATL SD 37                               9 20   0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
# Donk, Greg   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ CHI DEN 49                               8 8   0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Dulan, Bob   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
# Ebbecke, Amanda   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL SD 38                               8 19   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Ebbecke, Matt   CIN GB NYG MIN JAX PIT KC CAR PHI AZ NE NYJ ATL SD 41                               9 16   0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
# Eisenman, Shane   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL DEN 34                               9 23   0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Erdle, Steve   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL SD 44                               8 13   0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Figler, Emily   HOU GB NO BAL JAX PIT WAS TB PHI SEA NE NYJ ATL DEN 43                               8 14   1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
# Figler, Jeff   HOU GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL SD 52                               9 5   1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Finocchio, Bob   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
# Finocchio, Nick   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS TB PHI SEA NE NYJ ATL SD 46                               7 11   0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
# Gates, Dan   CIN GB NYG MIN JAX PIT KC CAR PHI SEA NE NYJ CHI DEN 49                               8 8   0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
# Geoca, Karl   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL DEN 52                               8 5   0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Goebel, Julie   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ CHI DEN 43                               7 14   0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Growney, Brian   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL SD 48                               9 9   0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Guarino, Kevin   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE BUF CHI DEN 59                               9 2   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
# Heywood, Tim   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
# Hoyler, Don   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ TEN BUF ATL SD 46                               8 11   0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1
# Hughes, Doug   HOU GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ TEN NYJ CHI DEN 44                               8 13   1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
# Humphreys, Kevin   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE BUF ATL DEN 55                               10 2   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
# Hwang, Greg   HOU GB NO BAL JAX PIT KC CAR PHI AZ NE NYJ ATL DEN 51                               11 6   1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
# Hwang, Pooja   CIN GB NO BAL JAX PIT KC CAR PHI AZ NE NYJ CHI DEN 47                               9 10   0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
# Ignatz, Nathan   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
# Inzinna, Mike   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL DEN 58                               9 1   0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Iuorno, Steve   CIN GB NO BAL JAX PIT WAS TB PHI SEA NE NYJ ATL DEN 45                               7 12   0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
# Janish, Tim   CIN GB NO BAL JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE BUF ATL DEN 41                               9 16   0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
# Jordan, Mike   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
# Josefiak, Brent   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
# Joslyn, Adam   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL DEN 47                               9 10   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Kaszubowski, Jim   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS TB PHI AZ NE NYJ ATL DEN 44                               8 13   0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
# Kelly, Tim   CIN GB NYG BAL JAX PIT KC CAR PHI SEA NE NYJ ATL DEN 45                               8 12   0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
# Kroh, Aron   HOU DET NO BAL JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE BUF ATL DEN 42                               10 15   1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1
# Kropelin, Adam   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
# Larsen, Mark   CIN GB NYG BAL JAX PIT KC TB PHI SEA NE NYJ ATL DEN 39                               7 18   0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
# Lenston, Larry   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS TB PHI AZ NE NYJ CHI SD 48                               7 9   0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
# Leombrone, Jon   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS TB PHI SEA NE NYJ ATL DEN 65                               8 8   0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
# Leonard, Chris   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL DEN 42                               8 15   0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Leubner, Scott   CIN GB NYG BAL JAX PIT WAS TB PHI SEA NE NYJ ATL DEN 42                               6 15   0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
# Lindenmayer, Ray   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL SD 47                               8 10   0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# LoBiondo, Marty   CIN GB NO BAL JAX PIT WAS TB PHI AZ NE NYJ ATL SD 48                               7 9   0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
# Lozzi, Joe   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL SD 44                               9 13   0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Mackey, Chris   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL SD 34                               8 23   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Maynard, Marty   HOU GB NO MIN JAX PIT KC TB PHI AZ NE NYJ ATL SD 31                               10 26   1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
# McDonald, Pat   CIN GB NO BAL JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL SD 49                               8 8   0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
# McFarlin, Jamie   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL SD 44                               9 13   0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Meadows, Elaine   HOU GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL DEN 44                               10 13   1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Mendiratta, Priti   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ CHI DEN 47                               8 10   0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Meritt, Kevin   HOU GB NYG BAL JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ CHI SD 46                               6 11   1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
# Miller, Nancy   CIN GB NYG MIN STL PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ CHI SD 38                               5 19   0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
# Millspaw, Keith   HOU GB NO MIN JAX PIT KC CAR PHI AZ NE NYJ CHI DEN 58                               11 1   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
# Monoski, Chris   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
# Nearpass, Matt   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL DEN 52                               9 5   0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Nichols, Mike   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL SD 48                               8 9   0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Oddo, Nick   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ CHI DEN 25                               9 32   0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# O'Malley, Korey   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL DEN 40                               9 17   0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Ostrander, Josh   HOU DET NO MIN JAX PIT KC CAR PHI SEA TEN NYJ CHI SD 11                               7 46   1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
# Page, Chris   HOU GB NO BAL JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL DEN 43                               10 14   1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
# Parikh, Mitesh   CIN GB NYG BAL JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL SD 33                               7 24   0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
# Piccolo, Valerie   HOU GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ CHI DEN 38                               9 19   1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Pichan, Dean   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL SD 47                               9 10   0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Picone, Len   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ CHI DEN 44                               8 13   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Pierson, Andrew   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
# Puccio, Sal   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
# Quimby, Bill   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ CHI DEN 38                               8 19   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Randisi, Ben   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ CHI SD 52                               6 5   0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Ratcliffe, Nick   HOU GB NYG MIN JAX PIT KC CAR PHI SEA NE NYJ ATL DEN 40                               10 17   1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
# Reed, Michael   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL DEN 48                               9 9   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Reiss, Cathy   HOU GB NO BAL JAX PIT WAS TB PHI AZ NE NYJ CHI SD 47                               7 10   1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
# Reiss, Josh   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR OAK AZ NE NYJ ATL DEN 36                               11 21   0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
# Reiss, Zach   CIN GB NO MIN STL PIT KC CAR PHI AZ NE NYJ ATL DEN 42                               10 15   0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
# Roche, Melanie   CIN GB NYG MIN JAX CLE WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL DEN 48                               8 9   0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0
# Rochez, Pablo   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL DEN 55                               9 2   0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Rock, Bob   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
# Rugg, Chris   CIN GB NYG MIN JAX PIT KC CAR PHI SEA NE NYJ ATL DEN 45                               9 12   0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
# Russ, Tim   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS TB PHI SEA NE NYJ ATL SD 48                               6 9   0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
# Ryder, Joe   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL SD 48                               7 9   0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Saeva, Jason   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ CHI DEN 38                               7 19   0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Seeber, Ryan   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL SD 44                               8 13   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Skirment, Erin   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL SD 35                               8 22   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Smith Jr., Ken   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ CHI DEN 43                               9 14   0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Smith, Will   CIN GB NYG BAL JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL SD 44                               6 13   0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
# Spivak, Tony   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS TB PHI AZ NE NYJ ATL SD 42                               8 15   0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
# Steadman, Holly   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL SD 45                               8 12   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Taranto, Marc   HOU GB NO BAL JAX PIT KC TB PHI SEA NE NYJ ATL DEN 38                               9 19   1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
# Thomas, Mike   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL SD 45                               9 12   0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Thorne, Mike   CIN GB NYG MIN JAX PIT KC CAR PHI SEA NE NYJ CHI SD 39                               7 18   0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
# Tolomay, John   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ CHI DEN 49                               8 8   0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
# Tomporowski, Ted   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL SD 44                               7 13   0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Tran, Xuan   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ CHI DEN 45                               7 12   0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Turner, Mark   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL SD 47                               7 10   0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Tyler, Bill   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
# Virkler, Brad   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ CHI DEN 47                               8 10   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
# Voglewede, Paul   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS TB PHI SEA NE NYJ ATL SD 38                               7 19   0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
# Vollmer, Jim   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
# Voss, Jim   CIN GB NYG MIN JAX PIT KC CAR PHI SEA NE NYJ ATL SD 44                               8 13   0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
# Voss, Nick   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS TB PHI AZ NE NYJ ATL DEN 54                               8 3   0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
# Weigold, Kenton   CIN GB NYG MIN JAX PIT KC CAR PHI AZ NE NYJ ATL SD 44                               9 13   0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
# Williams, Jake   CIN GB NO BAL JAX PIT KC TB PHI SEA NE NYJ ATL SD 52                               7 5   0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
# Willison, Justin   HOU DET NYG BAL STL CLE KC CAR PHI AZ TEN BUF CHI DEN 0                               6 57   1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
# Wronka, Ed   HOU GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE BUF ATL SD 35                               11 22   1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
# VEGAS LINE   CIN GB NO MIN JAX PIT WAS CAR PHI SEA NE NYJ ATL SD 44                               8 13   0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
  Majority Picks   CIN GB NYG MIN JAX PIT WAS CAR PHI AZ NE NYJ ATL DEN 37                               9     37 106 56 85 104 107 45 107 1 72 105 26
  Percent Correct   27.6% 82.7% 43.3% 66.1% 81.1% 83.5% 34.6% 82.7% 0.8% 55.1% 81.9% 18.9% 60.6% 59.8%                                      
                                                                        74 213 113 171 209 215 90 215 2 144 211 52